بایگانی برای

کاداستر

نوآوری های تکنولوژیکی در ژئو مهندسی - ژوئن 2019

Kadaster و KU Leuven از در توسعه از NSDI در سنت لوسیا حتی پس از تلاش های بسیاری همکاری، در درون بخش دولتی، گسترده تر / اطلاعات جغرافیایی عاقلانه در استفاده حکومت روزانه، سیاست های عمومی و فرآیندهای تصمیم گیری این محدود است. در تلاش برای کمک به ...